summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/!NetSurf/Docs
diff options
context:
space:
mode:
authorMichael Drake <tlsa@netsurf-browser.org>2007-07-14 10:06:00 +0000
committerMichael Drake <tlsa@netsurf-browser.org>2007-07-14 10:06:00 +0000
commit0c5320a7c7ce0fc4a96c95531c0073edf0c97aba (patch)
tree6d8113226013dec870bf18df3bb6ce9962ff60a8 /!NetSurf/Docs
parent1ded087c6ae014b1ddfe0e223580f4255bd270a4 (diff)
downloadnetsurf-0c5320a7c7ce0fc4a96c95531c0073edf0c97aba.tar.gz
netsurf-0c5320a7c7ce0fc4a96c95531c0073edf0c97aba.tar.bz2
Update year.
svn path=/trunk/netsurf/; revision=3408
Diffstat (limited to '!NetSurf/Docs')
-rwxr-xr-x!NetSurf/Docs/intro_de,faf2
-rw-r--r--!NetSurf/Docs/intro_en,faf2
-rw-r--r--!NetSurf/Docs/intro_fr,faf2
-rw-r--r--!NetSurf/Docs/intro_nl,faf2
4 files changed, 4 insertions, 4 deletions
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_de,faf b/!NetSurf/Docs/intro_de,faf
index 1c128a20c..bb3225f7e 100755
--- a/!NetSurf/Docs/intro_de,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_de,faf
@@ -68,7 +68,7 @@ es, die Standards HTML&nbsp;4 und CSS auf der RISC OS Plattform zur Verfügung zu
</div>
-<p class="footer">NetSurf is copyright 2003 - 2006 The NetSurf
+<p class="footer">NetSurf is copyright 2003 - 2007 The NetSurf
Developers</p>
</body>
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_en,faf b/!NetSurf/Docs/intro_en,faf
index 630581b4e..83ce3c6d0 100644
--- a/!NetSurf/Docs/intro_en,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_en,faf
@@ -83,7 +83,7 @@ tracker</a></dt>
</div>
-<p class="footer">NetSurf is copyright 2003 - 2006 The NetSurf
+<p class="footer">NetSurf is copyright 2003 - 2007 The NetSurf
Developers</p>
</body>
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf b/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf
index 575f23394..78aa1db4d 100644
--- a/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_fr,faf
@@ -70,7 +70,7 @@ diffusion</dd>
</div>
-<p class="footer">NetSurf tout droit réservé 2003 - 2006 Les
+<p class="footer">NetSurf tout droit réservé 2003 - 2007 Les
développeurs de NetSurf</p>
</body>
diff --git a/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf b/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
index ef514ca54..971a48413 100644
--- a/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
+++ b/!NetSurf/Docs/intro_nl,faf
@@ -73,7 +73,7 @@ Zie het hoofdstuk <a href="progress_nl">voortgang</a> voor een indruk van de hui
</div>
-<p class="footer"><em>NetSurf</em>&nbsp;&nbsp;valt onder copyrecht 2003 - 2006. De NetSurf-ontwikkelaars.</p>
+<p class="footer"><em>NetSurf</em>&nbsp;&nbsp;valt onder copyrecht 2003 - 2007. De NetSurf-ontwikkelaars.</p>
</body>
</html>