summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/riscos/templates
diff options
context:
space:
mode:
authorSteve Fryatt <steve@stevefryatt.org.uk>2011-10-13 22:06:07 +0000
committerSteve Fryatt <steve@stevefryatt.org.uk>2011-10-13 22:06:07 +0000
commit0ed0dfdc3b470cda1cf1a49e454563330ec51c54 (patch)
tree0559c10bb7c432c69277b774502e0cabc16ce0e5 /riscos/templates
parent797838270e6d8eec7c53e32fef5c94e09d4a640b (diff)
downloadnetsurf-0ed0dfdc3b470cda1cf1a49e454563330ec51c54.tar.gz
netsurf-0ed0dfdc3b470cda1cf1a49e454563330ec51c54.tar.bz2
Add GUI option for external hotlist support.
Reinstate list #ifdef from en template source. svn path=/trunk/netsurf/; revision=13043
Diffstat (limited to 'riscos/templates')
-rw-r--r--riscos/templates/de42
-rw-r--r--riscos/templates/en44
-rw-r--r--riscos/templates/fr44
-rw-r--r--riscos/templates/nl42
4 files changed, 148 insertions, 24 deletions
diff --git a/riscos/templates/de b/riscos/templates/de
index de0edccc1..06e992964 100644
--- a/riscos/templates/de
+++ b/riscos/templates/de
@@ -2638,7 +2638,7 @@ wimp_window {
xscroll:0
yscroll:0
next:wimp_TOP
- window_flags:wimp_WINDOW_MOVEABLE | wimp_WINDOW_SCROLL_REPEAT | wimp_WINDOW_IGNORE_XEXTENT | wimp_WINDOW_IGNORE_YEXTENT | wimp_WINDOW_BACK_ICON | wimp_WINDOW_CLOSE_ICON | wimp_WINDOW_TITLE_ICON | wimp_WINDOW_TOGGLE_ICON | wimp_WINDOW_VSCROLL | wimp_WINDOW_HSCROLL | wimp_WINDOW_SIZE_ICON | wimp_WINDOW_NEW_FORMAT
+ window_flags:wimp_WINDOW_MOVEABLE | wimp_WINDOW_SCROLL_REPEAT | wimp_WINDOW_IGNORE_XEXTENT | wimp_WINDOW_IGNORE_YEXTENT | wimp_WINDOW_BACK_ICON | wimp_WINDOW_CLOSE_ICON | wimp_WINDOW_TITLE_ICON | wimp_WINDOW_TOGGLE_ICON | wimp_WINDOW_VSCROLL | wimp_WINDOW_SIZE_ICON | wimp_WINDOW_HSCROLL | wimp_WINDOW_NEW_FORMAT
title_fg:wimp_COLOUR_BLACK
title_bg:wimp_COLOUR_LIGHT_GREY
work_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -2860,7 +2860,7 @@ wimp_window {
wimp_window {
template_name:"con_inter"
- visible:1114,368,1858,952
+ visible:1094,218,1838,918
xscroll:0
yscroll:0
next:wimp_TOP
@@ -2873,7 +2873,7 @@ wimp_window {
scroll_inner:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
highlight_bg:wimp_COLOUR_CREAM
extra_flags:
- extent:0,-584,744,0
+ extent:0,-700,744,0
title_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | 0x27000000
work_flags:
sprite_area:&1
@@ -2991,7 +2991,7 @@ wimp_window {
text_and_sprite.validation:"Soptoff,opton"
}
wimp_icon {
- extent:24,-552,188,-500
+ extent:24,-668,188,-616
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -3001,7 +3001,7 @@ wimp_window {
text.validation:"R5,3"
}
wimp_icon {
- extent:360,-552,524,-500
+ extent:360,-668,524,-616
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -3011,7 +3011,7 @@ wimp_window {
text.validation:"R5,3"
}
wimp_icon {
- extent:540,-560,724,-492
+ extent:540,-676,724,-608
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -3020,6 +3020,36 @@ wimp_window {
text.size:4
text.validation:"R6,3"
}
+ wimp_icon {
+ extent:16,-588,728,-492
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text.text:""
+ text.size:*
+ text.validation:"R4"
+ }
+ wimp_icon {
+ extent:36,-520,240,-476
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_SPRITE | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text_and_sprite.text:"Hotlist"
+ text_and_sprite.size:23
+ text_and_sprite.validation:""
+ }
+ wimp_icon {
+ extent:32,-572,728,-528
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_SPRITE | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_RADIO
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text_and_sprite.text:"Use external hotlist apps when available"
+ text_and_sprite.size:*
+ text_and_sprite.validation:"Soptoff,opton"
+ }
}
wimp_window {
diff --git a/riscos/templates/en b/riscos/templates/en
index 9f7de26fd..8dda2c6fc 100644
--- a/riscos/templates/en
+++ b/riscos/templates/en
@@ -833,7 +833,7 @@ wimp_window {
wimp_window {
template_name:"con_inter"
- visible:1316,1004,2160,1588
+ visible:2320,508,3164,1220
xscroll:0
yscroll:0
next:wimp_TOP
@@ -846,7 +846,7 @@ wimp_window {
scroll_inner:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
highlight_bg:wimp_COLOUR_CREAM
extra_flags:
- extent:0,-584,844,0
+ extent:0,-712,844,0
title_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | 0x27000000
work_flags:
sprite_area:&1
@@ -964,7 +964,7 @@ wimp_window {
text_and_sprite.validation:"Soptoff,opton"
}
wimp_icon {
- extent:24,-552,188,-500
+ extent:24,-676,188,-624
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -974,7 +974,7 @@ wimp_window {
text.validation:"R5,3"
}
wimp_icon {
- extent:456,-552,620,-500
+ extent:456,-676,620,-624
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -984,7 +984,7 @@ wimp_window {
text.validation:"R5,3"
}
wimp_icon {
- extent:636,-560,820,-492
+ extent:636,-684,820,-616
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -993,6 +993,36 @@ wimp_window {
text.size:*
text.validation:"R6,3"
}
+ wimp_icon {
+ extent:16,-592,820,-496
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text.text:""
+ text.size:*
+ text.validation:"R4"
+ }
+ wimp_icon {
+ extent:36,-524,240,-480
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_SPRITE | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text_and_sprite.text:"Hotlist"
+ text_and_sprite.size:23
+ text_and_sprite.validation:""
+ }
+ wimp_icon {
+ extent:32,-576,728,-532
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_SPRITE | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_RADIO
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text_and_sprite.text:"Use external hotlist apps when available"
+ text_and_sprite.size:*
+ text_and_sprite.validation:"Soptoff,opton"
+ }
}
wimp_window {
@@ -3398,7 +3428,11 @@ wimp_window {
}
wimp_icon {
extent:32,-204,344,-160
+#ifdef WITH_PLUGIN
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_SPRITE | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_RADIO
+#else
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_SPRITE | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_ICON_DELETED | wimp_BUTTON_RADIO
+#endif
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
diff --git a/riscos/templates/fr b/riscos/templates/fr
index 309773478..170987c0c 100644
--- a/riscos/templates/fr
+++ b/riscos/templates/fr
@@ -2648,7 +2648,7 @@ wimp_window {
xscroll:0
yscroll:0
next:wimp_TOP
- window_flags:wimp_WINDOW_MOVEABLE | wimp_WINDOW_SCROLL_REPEAT | wimp_WINDOW_IGNORE_XEXTENT | wimp_WINDOW_IGNORE_YEXTENT | wimp_WINDOW_BOUNDED_ONCE | wimp_WINDOW_BACK_ICON | wimp_WINDOW_CLOSE_ICON | wimp_WINDOW_TITLE_ICON | wimp_WINDOW_TOGGLE_ICON | wimp_WINDOW_VSCROLL | wimp_WINDOW_HSCROLL | wimp_WINDOW_SIZE_ICON | wimp_WINDOW_NEW_FORMAT
+ window_flags:wimp_WINDOW_MOVEABLE | wimp_WINDOW_SCROLL_REPEAT | wimp_WINDOW_IGNORE_XEXTENT | wimp_WINDOW_IGNORE_YEXTENT | wimp_WINDOW_BOUNDED_ONCE | wimp_WINDOW_BACK_ICON | wimp_WINDOW_CLOSE_ICON | wimp_WINDOW_TITLE_ICON | wimp_WINDOW_TOGGLE_ICON | wimp_WINDOW_VSCROLL | wimp_WINDOW_SIZE_ICON | wimp_WINDOW_HSCROLL | wimp_WINDOW_NEW_FORMAT
title_fg:wimp_COLOUR_BLACK
title_bg:wimp_COLOUR_LIGHT_GREY
work_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -3482,7 +3482,7 @@ wimp_window {
wimp_window {
template_name:"con_inter"
- visible:368,234,1112,818
+ visible:264,362,1008,1066
xscroll:0
yscroll:0
next:wimp_TOP
@@ -3495,12 +3495,12 @@ wimp_window {
scroll_inner:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
highlight_bg:wimp_COLOUR_CREAM
extra_flags:
- extent:0,-584,744,0
+ extent:0,-772,744,0
title_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | 0x27000000
work_flags:
sprite_area:&1
xmin:744
- ymin:584
+ ymin:704
text_only:"Interface"
wimp_icon {
extent:16,-168,728,-24
@@ -3613,7 +3613,7 @@ wimp_window {
text_and_sprite.validation:"Soptoff,opton"
}
wimp_icon {
- extent:24,-552,188,-500
+ extent:24,-672,188,-620
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -3623,7 +3623,7 @@ wimp_window {
text.validation:"R5,3"
}
wimp_icon {
- extent:360,-552,524,-500
+ extent:360,-672,524,-620
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -3633,7 +3633,7 @@ wimp_window {
text.validation:"R5,3"
}
wimp_icon {
- extent:540,-560,724,-492
+ extent:540,-680,724,-612
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -3642,6 +3642,36 @@ wimp_window {
text.size:*
text.validation:"R6,3"
}
+ wimp_icon {
+ extent:16,-588,728,-492
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text.text:""
+ text.size:*
+ text.validation:"R4"
+ }
+ wimp_icon {
+ extent:36,-520,240,-476
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_SPRITE | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text_and_sprite.text:"Hotlist"
+ text_and_sprite.size:23
+ text_and_sprite.validation:""
+ }
+ wimp_icon {
+ extent:32,-572,728,-528
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_SPRITE | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_RADIO
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text_and_sprite.text:"Use external hotlist apps when available"
+ text_and_sprite.size:*
+ text_and_sprite.validation:"Soptoff,opton"
+ }
}
wimp_window {
diff --git a/riscos/templates/nl b/riscos/templates/nl
index bdd6554ff..293efeaff 100644
--- a/riscos/templates/nl
+++ b/riscos/templates/nl
@@ -833,7 +833,7 @@ wimp_window {
wimp_window {
template_name:"con_inter"
- visible:136,384,880,968
+ visible:1212,764,1956,1472
xscroll:0
yscroll:0
next:wimp_TOP
@@ -846,7 +846,7 @@ wimp_window {
scroll_inner:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
highlight_bg:wimp_COLOUR_CREAM
extra_flags:
- extent:0,-584,744,0
+ extent:0,-708,744,0
title_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | 0x27000000
work_flags:
sprite_area:&1
@@ -964,7 +964,7 @@ wimp_window {
text_and_sprite.validation:"Soptoff,opton"
}
wimp_icon {
- extent:24,-552,188,-500
+ extent:24,-676,188,-624
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -974,7 +974,7 @@ wimp_window {
text.validation:"R5,3"
}
wimp_icon {
- extent:360,-552,524,-500
+ extent:360,-676,524,-624
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -984,7 +984,7 @@ wimp_window {
text.validation:"R5,3"
}
wimp_icon {
- extent:540,-560,724,-492
+ extent:540,-684,724,-616
icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_FILLED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_CLICK
icon_esg:0
icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
@@ -993,6 +993,36 @@ wimp_window {
text.size:*
text.validation:"R6,3"
}
+ wimp_icon {
+ extent:16,-592,728,-496
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_BORDER | wimp_ICON_HCENTRED | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text.text:""
+ text.size:*
+ text.validation:"R4"
+ }
+ wimp_icon {
+ extent:36,-524,240,-480
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_SPRITE | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text_and_sprite.text:"Hotlist"
+ text_and_sprite.size:23
+ text_and_sprite.validation:""
+ }
+ wimp_icon {
+ extent:32,-576,728,-532
+ icon_flags:wimp_ICON_TEXT | wimp_ICON_SPRITE | wimp_ICON_VCENTRED | wimp_ICON_INDIRECTED | wimp_BUTTON_RADIO
+ icon_esg:0
+ icon_fg:wimp_COLOUR_BLACK
+ icon_bg:wimp_COLOUR_VERY_LIGHT_GREY
+ text_and_sprite.text:"Use external hotlist apps when available"
+ text_and_sprite.size:*
+ text_and_sprite.validation:"Soptoff,opton"
+ }
}
wimp_window {
@@ -2798,7 +2828,7 @@ wimp_window {
xscroll:0
yscroll:0
next:wimp_TOP
- window_flags:wimp_WINDOW_MOVEABLE | wimp_WINDOW_SCROLL_REPEAT | wimp_WINDOW_IGNORE_XEXTENT | wimp_WINDOW_IGNORE_YEXTENT | wimp_WINDOW_BOUNDED_ONCE | wimp_WINDOW_BACK_ICON | wimp_WINDOW_CLOSE_ICON | wimp_WINDOW_TITLE_ICON | wimp_WINDOW_TOGGLE_ICON | wimp_WINDOW_VSCROLL | wimp_WINDOW_HSCROLL | wimp_WINDOW_SIZE_ICON | wimp_WINDOW_NEW_FORMAT
+ window_flags:wimp_WINDOW_MOVEABLE | wimp_WINDOW_SCROLL_REPEAT | wimp_WINDOW_IGNORE_XEXTENT | wimp_WINDOW_IGNORE_YEXTENT | wimp_WINDOW_BOUNDED_ONCE | wimp_WINDOW_BACK_ICON | wimp_WINDOW_CLOSE_ICON | wimp_WINDOW_TITLE_ICON | wimp_WINDOW_TOGGLE_ICON | wimp_WINDOW_VSCROLL | wimp_WINDOW_SIZE_ICON | wimp_WINDOW_HSCROLL | wimp_WINDOW_NEW_FORMAT
title_fg:wimp_COLOUR_BLACK
title_bg:wimp_COLOUR_LIGHT_GREY
work_fg:wimp_COLOUR_BLACK